Algemene voorwaarden Rijschool Delfin

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rijopleiding categorie B en de daarbij behorende CBR praktijkexamens. Zij zijn van toepassing op rijinstructeurs die voor Rijschool Delfin de opleidingen verzorgen.

Artikel 2. Rijopleiding

De rijopleiding omvat rijlessen:
Gegeven door bevoegde rijinstructeurs, met een tijdsduur van minimaal 50 minuten, die volledig worden benut voor het geven van rijinstructie, voor cursisten die bevoegd zijn om te rijden.

Artikel 3. Verplichtingen Rijschool Delfin

Rijschool Delfin zorgt ervoor dat:
A. De cursist de mogelijkheden heeft om een proefles af te leggen.
B. De genoemde proefles bedraagt €25 indien de cursist kiest de rijopleiding bij Rijschool Delfin af te nemen door een volledige rijopleiding te volgen.
C. De cursist wordt begeleid van de eerste rijles tot hij/zij het rijbewijs heeft behaald.
D. De cursist zo goed als mogelijk tot het CBR examenniveau wordt opgeleid.
E. Wanneer in overleg tussen rijinstructeur en cursist overeen is gekomen voor praktijkexamen, de aanvraag hiervoor binnen 14 dagen bij het CBR wordt ingediend.
F. De datum van het praktijkexamen minimaal één week van te voren aan de cursist wordt bevestigd.
G. De cursist een lesvoertuig ter beschikking heeft tijdens het praktijkexamen.

Artikel 4. Verplichtingen cursist

De cursist dient:
A. Alle aanbevolen rijlessen van de rijopleiding tot het praktijkexamen te volgen, mits de rijinstructeur minimaal twee weken voor het examen de wijzigingen doorgeeft.
B. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de rijinstructeur wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen).
C. Bij niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen; bij verhindering van de afgesproken rijles dient minimaal 24 uur van tevoren aan de rijinstructeur te worden gemeld.
D. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles niet binnen 24 uur voor het overeengekomen tijdstip door hem/haar wordt afgezegd (zondag alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend).
E. Alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijden de rijlessen op te volgen.
F. Een proefexamen binnen Rijschool Delfin af te leggen voor dat er praktijkexamen aangevraagd wordt.
G. Voor de aanvraag van het praktijkexamen: een geldige identiteitsbewijs, theoriecertificaat te kunnen voorleggen aan Rijschool Delfin.

Artikel 5. Betaling

A. De cursist is verplicht de factuur van Rijschool Delfin binnen 8 dagen na dagtekening te voldoen.
B. De betaling geschiedt per bank of contant.
C. Rijschool Delfin is gerechtigd tijdens de duur van de opleiding de lesprijs te verhogen.
D. De cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan Rijschool Delfin is voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is.
E. Indien de cursist niet tijdig heeft betaald wordt zonder aanmaning vanaf de vervaldatum 2% per maand rentevergoeding over het openstaand bedrag verrekend.
F. Indien cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zal het bedrag worden verhoogd met 15% voor incassokosten en invorderingskosten met een minimum van € 100,00. Rijschool Delfin laat het verschuldigde bedrag invorderen door een gerenommeerd incassobureau.
G. Bij niet tijdige betaling is Rijschool Delfin gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.

Artikel 6. Examengeld

Bij aanvraag van het praktijkexamen dient het examengeld overgemaakt te zijn op de rekening van Rijschool Delfin of contant te worden voldaan.

Artikel 7. Praktijkexamen

A. Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld, brengt Rijschool Delfin de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de cursist in rekening.
B. De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/zij het praktijkexamen niet kan afleggen, doordat;

1. Cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/zij dit d.m.v. een
doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan Rijschool Delfin kan aantonen, wel
moet dan € 16,50 annuleringskosten aan het CBR worden betaald.
2. Een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of van de rijinstructeur is
overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen
wordt begraven.
3. Het lesvoertuig of een ander lesvoertuig op het praktijkexamen niet ter beschikking is.
4. Het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. Rijschool Delfin zorgt er in dit geval
voor dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd.

C. Voor een spoed praktijkexamen voor studie, werk of vertrek naar het buitenland, brengt Rijschool Delfin € 25,00 administratiekosten in rekening.
D. Indien Rijschool Delfin voor de cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd dient hij/zij zelf voor de benodigde documenten, zorg te dragen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

A. De cursist is niet aansprakelijk voor het schaden van derden als gevolg van botsing, aanrijding tijdens de rijtest (proefles), rijles en het praktijkexamen.
B. Rijschool Delfin is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
C. Rijschool Delfin is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de cursist, ondanks zijn/haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.
D. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de cursist om zichzelf op de hoogte te stellen van de ter beschikking gestelde algemene voorwaarden. Bij het starten van de rijopleiding gaat de cursist
automatisch hiermee akkoord en hoort zich aan de voorwaarden te houden.

Artikel 9. Beëindiging rijopleiding

A. Indien Rijschool Delfin haar verplichtingen niet nakomt kan de cursist zonder kosten, stoppen met de rijopleiding. Rijschool Delfin zal het verrekenbare tegoed binnen 14 dagen aan cursist betalen.
B. De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om dusdanig dringende reden(en) dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te continueren. Rijschool Delfin zal in dit geval het tegoed, minus betaalde examengelden en administratiekosten met een minimum van € 100,00 binnen 14 dagen aan de cursist betalen.
C. Rijschool Delfin is gerechtigd de rijopleiding te beëindigen, als blijkt dat de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit van rijlessen negatief beïnvloedt met terug betaling van resterend
lesgeld.

Meld je nu aan voor een proefles